Biegi Sanprobi Active & Sport menu

Regulamin

 

Regulamin: SANPROBI Bieg Kobiet
Szczecin - 08.03.2020 r.

Informujemy że w dniach 7-8 marca nie przyjmujemy już zgłoszeń do żadnego z biegu (dotyczy Bieg 5 km, Nordic Walking 5 km oraz biegi dziecięce).


Cel:

 • promocja sportu
 • propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu
 • upowszechnienie biegania/ Nordic Walking wśród kobiet
 • uczczenie Dnia Kobiet na sportowo
 • aktywne spędzanie czasu przez szczecinia

Termin:

 • 08.03.2020
 • godz. 11.00 START – 5 km Nordic Walking
 • godz. 12.15  START – 5 km Bieg


Miejsce:

 • Start i Meta – Jasne Błonia Szczecin
 • Dystans - 5 km  Nordic Walking
                - 5 km bieg


Zgłoszenia:

 • Na stronie: www.datasport.pl
 • Termin zgłoszeń internetowych: od 04.12.2019 od godz. 12.00 do 25.02.2020 lub do wyczerpania limitu 2000 zgłoszeń (dotyczy obu biegów).
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń oraz opłat w dniu startu !!!
 • Opłata startowa wynosi we wszystkich biegach:

- 40zł do 03.01.2020 (piątek) ,

- po tym terminie w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 50zł do dnia 03.02.2020 (poniedziałek),

- po tym terminie w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 60zł do dnia 25.02.2020 (wtorek).

 

 • Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym kubkiem lub/i buffką. Koszt: opłata startowa +20zł (kubek) lub/i +20 zł buffka.
 • Pakiet zawiera: numer startowy z chipem / koszulkę techniczną / torbę ekologiczną / agrafki.
 • Po ukończeniu biegu Panie otrzymują medal i zagwarantowane zadowolenie.
 • Osoby pragnące maszerować bez kijków zobowiązane są  do zgłoszenia się do BIEGU i objęte będą tą klasyfikacją.


Biuro zawodów:

 • Czynne  w dniu 07.03.2020 r. w godz. 10.00-18.00 Netto Arena
  UWAGA!!! inne wejście – Netto Arena, ul. Szafera 7, szklane wejście przy kasach RAZ-event
  w dniu 08.03.2020 r. w godz. 9.00-10.30 Jasne Błonia, budynek UM, byłej Filharmonii.
 • Odbiór pakietów startowych TYLKO w sobotę (07.03 NETTO ARENA), w wypadku osób przyjezdnych lub/i za zgodą organizatora odbiór pakietów w niedzielę (08.03) w biurze zawodów (Jasne Błonia).
 • W przypadku dostępności numerów startowych w dn. 07.03.2020 (sobota) , wyjątkowo będzie można zgłosić się osobiście w biurze zawodów ,,NETTO ARENA''. Koszt rejestracji 80zł (bez gwarantowanego rozmiaru koszulki).
 • Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca lub/i z oświadczeniem inna osoba za zgodą organizatora.
 • Panie ze Szczecina i okolic, które nie mogą odebrać pakietu startowego w sobotę osobiście (07.03.2020) za zgodą organizatora (mailowo biegkobiet@raz.szczecin.pl) mogą wyznaczyć osobę do odbioru za pomocą upoważnienia lub mogą dokonać odbioru pakietu startowego w dniu biegu (niedziela).
 • Pakiet startowy w dniu biegu (08.03.2020) mogą odebrać tylko Panie nie zamieszkałe w Szczecinie lub jego okolicach lub/i za zgodą organizatora (mailowo biegkobiet@raz.szczecin.pl).
 • Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.datasport.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestniczka jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. W przypadku nieuiszczenia dopłaty uczestniczka zostaje skreślona z listy startowej, a kwota już pobrana będzie zwrócona na konto do 30 dni roboczych po zakończonych zawodach. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w SANPROBI Bieg Kobiet 2020, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych SANPROBI Bieg Kobiet 2020.
  Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biegkobiet@raz.szczecin.pl  podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania SANPROBI Bieg Kobiet 2020 z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

UWAGA:
SANPROBI Bieg Kobiet / Nordic Walking na 5 km - tylko Panie (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna). Koszulka techniczna gwarantowana dla wszystkich uczestniczek SANPROBI Bieg Kobiet 2020. Prosimy Panie o zakładanie koszulek SANPROBI Bieg Kobiet. Zapisy do MINI SANPROBI Bieg Kobiet 2020 są prowadzone przez innego operatora zapisów - ZAKŁADKA MINI BIEG KOBIET.

Klasyfikacja:

 • BIEG KOBIET: 5 km - indywidualna (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • BIEG: 5 km - ,,DRUŻYNOWA  MAMA-CÓRKA'' (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • NORDIC WALKING 5 km, ,,DRUŻYNOWA  MAMA-CÓRKA'' (od 12 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)
 • NORDIC WALKING  5 km – indywidualna

Nagrody:

 • Wszystkie uczestniczki po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal.
 • Bieg - indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki  - puchary + nagrody niespodzianki.
 • Nordic walking -  indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki  - puchary +nagrody niespodzianki.
 • Drużyny (z biegu i marszu) - po 1 pucharze+ nagroda niespodzianka (miejsca 1-3).
 • Drużynę tworzy matka i córka zgłoszone do biegu lub do marszu, których klasyfikacja liczona będzie na podstawie uzyskanych czasów w ramach jednej konkurencji (nie ma par mieszanych bieg/ nordic walking).
 • Zdobywczynie pierwszych miejsc otrzymają puchary oraz nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 14 dni przed datą Biegu.


Pozostałe informacje:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Podczas SANPROBI Bieg Kobiet 2020 wszystkie zawodniczki muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Przebywanie na trasie SANPROBI Bieg Kobiet 2020 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również bieg z psem.
 • Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu/nordic walking podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Młodzież od 12 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. Zapisy do MINI SANPROBI Bieg Kobiet 2020 są prowadzone przez innego operatora zapisów - ZAKŁADKA MINI BIEG KOBIET.
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
 • Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 • Opcjonalnie przy zgłoszeniach prosimy zaznaczyć rozmiar koszulki promocyjnej (S, M, L, XL, XXL) SANPROBI Bieg Kobiet.
 • Do dyspozycji uczestniczek SANPROBI Bieg Kobiet 2020 będzie przechowalnia. Organizator biegu nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni.
 • Prosimy Panie o zakładanie koszulek SANPROBI Bieg Kobiet.
 • Liczba numerów startowych ograniczona do 2000-łącznie wszystkie biegi (decyduje kolejność wpłaty).
 • Uczestniczka musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestniczki. Uczestniczka udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestniczki w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczki.
 • Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestniczkom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do   udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych  zabiegów medycznych, a także transportu Uczestniczki w bezpieczne miejsce. Uczestniczka wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestniczka jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestniczka w Biegu: Uczestniczka startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestniczka oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestniczka deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdej z jej ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestniczki w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do SANPROBI Bieg Kobiet 2020 przepadają.

 

Dyrektor Biegu
Robert Szych