Biegi Sanprobi Active & Sport menu

Mini Bieg Kobiet

Mini Sanprobi Bieg Kobiet

Mini Sanprobi Bieg Kobiet Regulamin

Informujemy również, że w dniach 7-8 marca nie przyjmujemy już zgłoszeń do żadnego z biegu (dotyczy Bieg 5 km, Nordic Walking 5 km oraz biegi dziecięce).


Termin: 08.03.2020 r. (niedziela)
- godz. 10.20 - 300 metrów
- godz. 10.30 - 1 km 


Dystanse:
- 300 metrów
(dziewczynki do 6 roku życia i młodsze – roczniki 2014-2019)
- ok. 1km
(dziewczynki od 7 do 11 roku życia – roczniki 2013-2009)

Start i Meta: Jasne Błonia (teren Sanprobi Biegu Kobiet)


Uczestnictwo: na 300 m dopuszczamy udział dzieci/dziewczynek dziewczynki do 6 roku życia i młodsi – roczniki 2014-2019, na 1 km - dziewczynki od 7 do 11 roku życia – roczniki 2013-2009. Dziewczynki od 12 roku życia (rocznik 2008 i starsze), mogą startować w biegach głównych za zgodą rodzica/opiekuna.
Liczba zgłoszeń: na 300 m – limit 100 osób na 1 km limit 200 osób.

Zgłoszenia: internetowo www.protiming24.pl/startmeta lub w przypadku posiadania wolnych numerów startowych w biurze Sanprobi Bieg Kobiet (do wyczerpania limitu zgłoszeń).


Opłata startowa:
- 300 metrów – 15 zł
- 1 km - 20 zł
Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkową koszulką. Koszt: opłata startowa + 20 zł.
Przy obu biegach płatne przelewem lub w przypadku wolnych miejsc bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu w biurze zawodów.


Pakiet startowy:
- 300 metrów – numer startowy, 4 agrafki,
- 1 km – numer startowy z chipem, 4 agrafki.


Biuro zawodów: czynne będzie w dniach:
• 07.03.2020 r. w godz. 10:00–18:00 – Netto Arena, UWAGA!!! inne wejście – Netto Arena, ul. Szafera 7, szklane wejście przy kasach RAZ-event
• 08.03.2020 r. w godz. 9.00- 10.00 – Jasne Błonia, budynek UM, byłej Filharmonii


Klasyfikacja:
- 300 metrów – UWAGA!
Dla biegu na 300 m nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’.
- 1 km – NOWOŚĆ!
Klasyfikacja indywidualna odpowiednio dla dziewczynek:
• 7-8 lat
• 9-10 lat
• 11 lat

Nagrody:
• każda uczestniczka biegu (posiadająca numer startowy) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „ Sanprobi Biegu Kobiet’’.
• bieg – indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki (w osobnych kategoriach 7-8 lat, 9-10 lat i 11 lat) – puchary + nagrody niespodzianki.


RODZICE biegnący z DZIEĆMI  prosimy o ustawianie się w tylnej części  startujących, tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym osobom. 
W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego „Mini Sanprobi Biegu Kobiet’’ w biurze zawodów. Oświadczenie będzie do pobrania w biurze zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora (potwierdzenie udziału w zawodach ze strony www.protiming24.pl).


Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic/opiekun rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Zapisując córkę do udziału w zawodach rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Rodzic/opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jej danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu
Robert Szych